Giáo dục STEM thông qua mô hình giáo dục sáng chế

Sự quan tâm về giáo dục STEM trong nhiều năm qua trên thế giới đã thức đẩy việc phát triển những mô hình giáo dục phù hợp với tính chất của lĩnh vực này, trong đó nổi lên là phương pháp giáo dục qua hoạt động sáng chế (maker education). Đây là một phương pháp […]